h

Portaal heeft het licht nog niet gezien

17 juli 2017

Portaal heeft het licht nog niet gezien

Foto: T.Noordenbos / zelf

Het is nog steeds moeilijk voor bewoners van de huurflats aan de Troelstrastraat, Kuyperstraat en Schaepmanstraat in maarssen, om een aantal reparaties gedaan te krijgen van Portaal.

Schrijver van dit stuk heeft zelf herhaaldelijk voor een bewoner gemeld aan portaal dat de verlichting in de garagebox kapot is (zie foto) en dat dit alleen gerepareerd kan worden door Portaal, via de stoppenkast van een andere bewoner. Portaal medewerkers zijn hier al eens voor geweest, maar ze konden geen toegang tot de stoppenkast regelen. Dus wordt de reparatie niet uitgevoerd, inmiddels al 4 jaar lang . De bewoners moeten met een zaklamp hun fietsen zoeken. Bij elke mondelinge melding belooft de medewerkster van Portaal dat er naar gekeken gaat worden.

De SP heeft hierover, en over andere onopgeloste klachten van bewoners,  opnieuw een aantal vragen gesteld aan stichting Portaal. Zie vragen en antwoorden onderaan dit stuk.

Ook heeft Portaal op ons verzoek een overzicht gegeven van de huurstijgingen in de afgelopen 5 jaar.

zie ook hieronder.

Portaal belooft beterschap, sneller en beter reageren op klachten van bewoners over het onderhoud.

Wij raden alle bewoners aan om uw klacht behalve mondeling, altijd ook schriftelijk in te dienen bij Portaal. Bovendien vragen we de bewoners om een kopie van de klacht te sturen naar de SP website: stichtsevecht@sp.nl

Hierover zullen we binnenkort een brief huis aan huis verspreiden.

Daarin zullen we ook een oproep doen aan bewoners voor een bijeenkomst.

We zoeken nog mensen die hiervoor hun huiskamer beschikbaar willen stellen. Er kan dan per flat een bijeenkomst georganiseerd worden.

Hieronder de vragen van de SP aan Portaal met de antwoorden van Portaal schuin en dikgedrukt

1.            De bewoners zijn erg blij met de gerenoveerde balkons.  Toch blijven er vragen over de procedure.  Op 18 juni  2016 kregen alle bewoners de uitslagen van het onderzoek van Bevanos. Het was toen al duidelijk dat de balkons niet goed waren.  Pas in augustus zijn de stempels geplaatst. Dus  zijn de balkons  langer dan 1 week onveilig geweest.  Vanwege loszittende stempels en wiebelende balkons daarna durfden veel  bewoners het afgelopen jaar niet meer op hun balkons te komen.

Op deze vraag kan ik niet anders doen dan het antwoord herhalen wat wij u gegeven hebben.
Nadat de gebreken aan de balkons in juli 2016 zijn geconstateerd hebben de VvE beheerder en Portaal direct actie ondernomen om de ontstane situatie tijdelijk op te lossen. Hiervan zijn de bewoners direct op de hoogte gesteld, onder andere in brieven d.d. 21 juli 2016, 27 juli 2016, 5 augustus 2016 en 20 september 2016.  Tegelijkertijd zijn er onderzoeken gestart om tot een permanente oplossing te komen. Hierover zijn bewoners in ons schrijven van 8 december 2016 en 6 maart 2017 geïnformeerd.
Ik wil daar aan toevoegen dat de stempels regelmatig zijn gecontroleerd en er feitelijk geen reden was en is om het balkon niet te gebruiken.

De werkzaamheden aan de flat aan de Troelstralaan zijn afgerond. Werkzaamheden aan de Kuyperstraat en Schaepmanstraat startten begin juni en worden naar verwachting eind juli afgerond. Dit onder voorbehoud van het weer. Harde wind leidde al tot kort uitstel.

Het plantsoen langs de flat wordt later dit jaar hersteld in verband met het groeiseizoen.

2. Wat betreft de groenvoorziening, parkeerdruk en veiligheid omgeving Kuyperstraat hebben bewoners in 2013 van Portaal gehoord, dat Portaal zich hier niet mee bezig wil houden. Welke inspanningen kunnen bewoners nu verwachten van Portaal op gebied van veiligheid, groenvoorziening en parkeervoorzieningen in de directe omgeving van de flat?

Portaal gaat graag samen met de gemeente Stichtse Vecht in gesprek met de klankbordgroep i.o. over de nieuwbouw aan de Kuyperstraat. De genoemde onderwerpen kunnen hier besproken worden. (Met genoemde onderwerpen doelde ik op uw vraag over groen en veiligheid.)

3.Portaal zegt dat het dubbel glas uit 1982 nog zeker mee gaat tot 2032. Dus 50 jaar lang, en dit terwijl de gemiddelde levensduur van isolatieglas 20 jaar is en de garantie 10 jaar. Gaan de kozijnen ook 50 jaar mee? Veel  van uw bewoners  klagen over tocht, hitte, kou, en condens tussen de ramen. Kieren in de kozijnen worden door huurders volgespoten met kit.

Huurders die klachten hebben, bijvoorbeeld over kieren of beschadigingen aan het glas, kunnen contact opnemen met Portaal en vragen om reparatie.
Algehele vervanging door HR++ glas levert een geringe energiewinst op en is een investering die wij nu niet doen.

4.Het energielabel van de flats is gemiddeld een D.  Betekent dit dat er ook flats zijn met energielabel E, F en G?  Welke acties gaat U ondernemen om de flats energiezuiniger  te maken, eventueel met subsidie van gemeente/provincie en het rijk die hiervoor beschikbaar zijn?
Het dubbelglas is nog niet aan vervanging toe en staat in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) gepland voor 2032. Dit betekent dat het glas in de tussentijd alleen bij kozijnvervanging (bijvoorbeeld vanwege schade) zal worden vernieuwd. Op verzoek van een eigenaar kan het glas ook worden vervangen. In dat laatste geval is het voor eigen kosten en met goedkeuring van de VvE vergadering. Het gemiddelde energielabel van de woningen is energielabel D.
En aanvullend: er zijn inderdaad woningen met een lager label. Deze woningen staan eerder op de planning.

5. Bewoners geven aan dat zij regelmatig niet gehoord worden door Portaal als zij een onderhoudsklacht hebben. Scheuren in muren en plafonds, lekkage, kapotte verlichting die niet door de huurder zelf gemaakt kan worden, en andere zaken. Het blijkt dat Portaal ook in de flat aan de Troelstrastraat , waar geen VVE zit, in gebreke blijft. Bij de verlichting in de box van nummer 100 is het licht al jaren kapot. Hiervoor moet Portaal in de stoppenkast van box 106. De verouderde elektrische bedrading is niet in orde.  Mogelijk dreigt hier ook brandgevaar. Al  meerdere malen, in de afgelopen 3 jaar,  heeft een woordvoerster van Portaal beloofd dat dit gerepareerd zou worden, Het is nog steeds niet gedaan! Waar gaat het mis?

Over de afgelopen 3 maanden hebben wij bij onze onderhoudsdienst geen meldingen kunnen vinden van problemen met de elektrische bedrading op de Troelstrastraat. Als een bewoner een gevaarlijk situatie ziet, kan hij of zij bellen met Portaal. De garagebox is privé. De gebruiker moet zelf het licht repareren, net als de verlichting in huis. Inmiddels het onderzoek naar scheurvorming bij een adres op de Kuijperstraat afgerond. De constructie is veilig bevonden. De bewoner ontvangt hierover een rapportage. Deze uitslag is geen reden om andere scheurvorming te onderzoeken.

6. In de flats aan de Kuyperstraat en de Schaepmanstraat, waar een aantal flats verkocht zijn en de VVE een aantal onderhoudstaken heeft, is het nog moeilijker om de klachten bij de juiste mensen van Portaal te krijgen.  Baliemedewerkers van Portaal  weten vaak ook niet aan wie zij de klachten moeten doorgeven, aan de VVE of aan Portaal als verhuurder. De lekkage in de Kuyperstraat die 10 maanden duurde, heeft veel ellende teweeg gebracht en is natuurlijk niet naar tevredenheid van de bewoner opgelost. Van de huurverlaging die Portaal "door het constateren van een ernstig gebrek" van de huurcommissie moest betalen aan de getroffen bewoner werd 2/3 deel weer teruggevorderd door de huurtoeslag. Het geeft bewoners doorgaans alleen stress, verdriet en woede als hun terechte klacht niet gehoord en niet tijdig verholpen wordt! Portaal kan zich hierbij niet verschuilen achter het bestaan van VVE afspraken, want deze constructie heeft Portaal zelf opgesteld toen in 2013 een aantal woningen verkocht werden.  Wat gaat Portaal doen om de afhandeling van klachten sneller en beter te laten verlopen?

Natuurlijk vinden wij het vervelend als klachten niet goed worden opgelost. De medewerkers aan de balie en de telefoon doen hun uiterste best u zo goed mogelijk te woord te staan. Portaal krijgt duizenden vragen per jaar. Het is mensenwerk en daar gaat wel eens iets fout. We werken er hard aan om zo min mogelijk fouten te maken.

7.De  regels voor geluidsoverlast voor  eigenaren en huurders zijn verschillend opgesteld voor beide partijen. Portaal heeft zijn vloerenbeleid (geen harde vloerbedekking) in 2013 bij de verkoop niet in de splitsingsakte opgenomen. Er is dus door Portaal georganiseerde ongelijkheid. Wat kan  Portaal hieraan doen?

Ook nu kan ik slechts het antwoord herhalen: zowel huurders als eigenaren zijn gebonden aan regels voor de vloerbedekking in hun woning. Als er toch geluidsoverlast is, kan men dit melden bij Portaal. 

8.Wij hebben Portaal gevraagd wat de gemiddelde huurstijging is in de afgelopen 6 jaar voor deze flats. Deze vraag is nog niet beantwoord. Wij zouden hier graag een antwoord op krijgen. Dus niet alleen de huurstijgingen voor de laagste inkomen van de afgelopen 2 jaar.

Een overzicht van de huurverhogingen vindt u in een apart bestand.In het vertrouwen uw vragen voldoende te hebben beantwoord. Wij willen hiermee deze briefwisseling afsluiten. Mocht u nog andere vragen hebben, wilt u dan telefonisch contact opnemen voor een afspraak? U kunt bellen met 0800 767 8225 en vragen naar Bianca Rakers of Edith van Beest, beide van office-management.

U kunt ook contact opnemen met Elmy Liefferink, adviseur communicatie, 06 55 82 18 81.

 

Met vriendelijke groet,
Reijnder Jan Spits

Manager volkshuisvesting

 

Huurverhoging bij Portaal

2011:

Inflatie was 1,3%

 

Bruto huishoudinkomen

 

Wettelijk maximale verhoging

 

Huurverhoging bij Portaal

Alle inkomens onder streefhuur

1,3 %

1,3 %

Alle inkomens boven streefhuur

1,3 %

0 %

 

2012:

Inflatie was 2,3%. Iedereen kreeg 2,3%.

 

Bruto huishoudinkomen

 

Wettelijk maximale verhoging

 

Huurverhoging bij Portaal

Lager dan € 33.614

2,3 %

2,3 %

Hoger dan € 43.000

7,3 %

2,3 %

 

2013:

Inflatie was 2,5%. Voor iedereen inflatie 2,5% + opslag van 1,5% = 4% (extra huurverhoging van 1,5% is voor 1 maand terugbetaald).  

 

Bruto huishoudinkomen

 

Wettelijk maximale verhoging

 

Huurverhoging bij Portaal

Lager dan € 33.614

4,0 %

4,0 %

Tussen € 33.614 en € 43.000

4,5 %

4,0 %

Hoger dan € 43.000

6,5 %

4,0 %

 

 

 

 

 

 

 

 

2014:

Inflatie was 2,5%

 

Bruto huishoudinkomen

 

Wettelijk maximale verhoging

 

Huurverhoging bij Portaal

Lager dan € 34.085

4,0 %

4,0 %

Tussen € 34.085 en € 43.602

4,5 %

4,5 %

Hoger dan € 43.602

6,5 %

6,5 %

 

2015:

Inflatie was 1%.

 

Bruto huishoudinkomen

 

 

Wettelijk maximale verhoging

 

Huurverhoging bij Portaal

lager dan € 34.229

 

Huur tot € 618,24

2,5 %

2,0 %

Huur boven € 618,24

2,5 %

1,0 %

tussen € 34.229 en € 43.786

 

3,0 %

2,5 %

hoger dan € 43.786

 

5,0 %

5,0 %

 

2016:

Inflatie was 0,6%. De huuraanpassing bij Portaal per 1 juli 2016 ziet er dan als volgt uit:

 

Bruto huishoudinkomen

 

Wettelijk maximale verhoging

 

Huurverhoging bij Portaal

lager dan € 34.678

 

2,1 %

0 %

Tussen € 34.678 en € 44.360

2,6 %

0 %

hoger dan € 34.678 euro

4,6 %

4,6 %

 

 

 

 

2017:

Inflatie was 0,3%.

 

Bruto huishoudinkomen
 

 

 

Wettelijk maximale verhoging

Huuraanpassing bij Portaal

lager dan € 40.349

 

2,8 %

0,3 %

hoger dan € 40.349

Huur tot € 635,05

4,3 %

4,3 %

Huur boven € 635,05

4,3 %

2,3 %

 

(Inkomens)afhankelijke huurverhoging afgelopen jaren

Jaar

Huurverhoging (hogere inkomens)

Toelichting

2011

  • 1,3% (inflatie) onder of op streefhuur
  • 0% boven streefhuur

Nog geen inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk

2012

2,3%

Hetzelfde voor alle inkomens

2013

4%

Hetzelfde voor alle inkomens ( 1 maand 1,5% terugbetaald)

2014

6,5%

4% plus inflatie (2,5%)

2015

5%

4% plus inflatie (1%)

2016

4,6%

4% plus inflatie (0,6%)

2017

2,3% of 4,3%

Afhankelijk van de huurprijs een volledige of beperktere inkomensafhankelijke huurverhoging.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier