h

DE 7 SPEERPUNTEN VAN DE SP STICHTSE VECHT

De SP Afdeling Stichtse Vecht heeft voor de komende tijd 7 speerpunten. Deze zijn gelezen en besproken door de SP leden die aanwezig waren op de algemene ledenvergadering van 9 oktober.

 

1. ZORG

Per 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de; jeugdzorg, wajongeren en alle thuiszorg uit de AWBZ (minus verpleging). En dat voor veel minder geld. 

 Wij willen dat het recht op zorg behouden blijft.

Dat al het geld voor jeugd- en thuiszorg wordt        geoormerkt.

Geen nieuwe bureaucratie die tot exorbitante uitvoeringskosten leidt en waardoor de lonen
en arbeidsvoorwaarden van de zorgmedewerkers onder druk komen te staan.

Geen marktwerking in de zorg. Zoveel mogelijk moet de gemeente de zorg in eigen hand
houden, niet overlaten aan de markt. Aanbestedingen waar mogelijk vermijden.

Laat professionals hun werk doen en bespaar door efficiënter te werken.

Er mag geen loondump plaatsvinden, door steeds goedkopere krachten in te zetten, of zelfs mensen uit de bijstand met behoud van uitkering.

Geen dure managementslagen maar het accent op, en het geld naar, de echte werkers in
het veld. Deze kunnen vaak heel goed managementstaken aan (bijvoorbeeld in wijkteams).

Wij zijn niet tegen mantelzorg, integendeel, maar vinden wel dat het nadrukkelijk stimuleren
van mantelzorg een ordinaire bezuinigings-maatregel
is.

Vrijwilligerswerk is geen verplichte onbezoldigde arbeid.

Instellen van een klachtenlijn over de zorg en hiermee aan de slag gaan.

Voortdurende evaluatie en kwaliteitscontrole.
 

 

2. WERK EN ARMOEDE

Wij kunnen de werkloosheid niet oplossen, maar wij staan wel voor eerlijk werk voor eerlijk loon, dus geen werk onder het minimumloon. 

Wij willen de sociale werkplaatsen open houden. Wij zien hierbij veel in kringloopwinkels voorzien van een werkplaats.

Geen korting op inkomen, begeleiding en opleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

Voer een quotum in voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te
nemen. GEEF ALS GEMEENTE HET GOEDE VOORBEELD.

De gemeente moet zich richten op arbeidsbemiddeling en eerlijke banen via gemeentelijke leerwerkbedrijven.

Wij willen een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid van de gemeentelijke heffingen en tarieven
voor huishoudens met een inkomen tot bijstandsniveau.

 

 

3. cultuur

Wij willen geen verdere bezuinigingen op bibliotheken, muziekscholen en culturele voorzieningen dicht bij de inwoners.
 

 

 

4. WONEN

Dit is in de toekomst naast de zorg, een zeer zorgelijk knelpunt doordat de woningbouwcorporaties steeds minder (kunnen) gaan bouwen o.m. door de zware heffing die ze aan het rijk moeten betalen.
Daardoor zal de woningnood explosief stijgen. 

• Wij willen prestatieafspraken met woningbouw-corporaties waarin we vaststellen wat de omvang moet zijn van de voorraad huur in de categorieën goedkoop, betaalbaar en duur.

De voorraad sociale huurwoningen mag de komende jaren niet dalen, in tegendeel, liefst
stijgen. Daarom geen sloop en/of verkoop van sociale huurwoningen.

• Wij zijn voorstander van gemengde wijken met een mix van huur en koop, goedkope en duurdere woningen.

Wij willen een actief anti-leegstandsbeleid. Wij willen dat de gemeente een leegstandsverordening vaststelt, waarmee voor panden die langer dan een jaar leeg staan een alternatieve gebruiker kan worden voorgedragen. Tijdelijke huur op basis van de leeg-standswet heeft onze voorkeur, boven antikraak.

Betaalbare huur. Steeds meer mensen komen in de financiële problemen vanwege de te hoge huur, als hier niets aan veranderd zal dit een zeer groot probleem gaan vormen.

 

 

5. VERKEER

 Wij willen inzetten op meer gebruik van de fiets, door te investeren in goede fietsvoorzieningen.

• Ook hebben wij ruime aandacht voor een goed OV-netwerk, waarbij ook de kleine kernen goed bediend kunnen worden.

• Daar waar noodzakelijk is pleiten wij voor 30 kilo-meterzones, kindvriendelijke routes die speel-plekken en scholen in de wijken verbinden en straat-verlichting op gevaarlijke plekken.

 

 

6. ENERGIE EN MILIEU

Hierbij krijgt het gemeentebestuur de gelegenheid het goede voorbeeld te geven.

• Het energiegebruik in gemeentelijke gebouwen, ook scholen, moet gefaseerd teruggebracht worden totdat het gebouwenbestand gemiddeld op het niveau van energielabel A gebracht is.

• De armaturen van straatverlichting ouder dan 15 jaar worden in de komende tijd vervangen door energiezuinige, dimbare verlichting. 

 Voor alle intensief gebruikte voertuigen wordt bij vervanging overgeschakeld op de best beschikbare energiezuinige en schone techniek.

 

 

7. GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

Over het algemeen leveren herindelingen geen geld op, maar kosten ze geld. Als er een nieuwe herindeling aankomt (bijvoorbeeld met Weesp en Wijde Meren), gaat dit wat ons betreft alleen door als er voldoende draagvlak is bij de bevolking. Een referendum is een goed middel om een herindeling aan de bevolking voor te leggen.

 Geen onnodige dure onderzoeken door dure externe bureaus, maar meer vertrouwen in de deskundigheid van de eigen ambtenaren.

 Geen dure interim managers. Ook hier: De eigen mensen kunnen meer dan de gemeentelijke overheid denkt.

 

Wil je reageren op één of meer van onze speerpunten? Of wil je je samen met ons inzetten voor
één of meer van deze punten? Laat het dan weten aan onze organisatiesecretaris en
contactpersoon Truke Noordenbos via tarauke@gmail.com of 06-2298 1306

U bent hier